Wo gehn d’Werter ànne

Télécharger (PDF) : 

Wo gehn d’Werter ànne, wenn se verschwìnde?
Àlli dìe lìewe Werter, wo ’s Lëwe trawe?
Dìe Werter, wo so scheeni Pùrzelbaim schlawe?

Wie vùn de Seel sìn gschosse wie-n-e Wàsserfàll?
Wie ghüpst sìn ùn gsprùnge wie d’Reh àm Rànd vùm Wàld
Ùn nìemànd hätt se gfànge, ùn àlli hàn’s verstànde
Denn wie kennt mer ’s Lëwe nìt verstehn?

Ich weiss, dàss se nìt verschwùnde sìn:
Sie wàrte bràv ìme tìefe Wàld
Sie wìsse, mer hole se wìdder bàll
Denn ohne sie het d’Lìeb vìel ze kàlt.

Sylvie Reff
RINGENDORF

Retour à la liste