Von Tìr zue Dìr

Télécharger (PDF) : 
Download: Icône audio laugner_tir.mp3

vo Tìr zue Tìr
vo Tor zue Tor
vo Tor zue Tìr
vo Tìr zue Tor

vo dìr zue mìr
vo mìr zue dìr
drèi kleini Schrìtt
ich komm wann de wìtt

lon mìr die Tìr
zwìsche Dìr un mìr
e bìssele offe ?

lon m'r sìe e Spaltele offe,
e Fìngersdìck, e Haarele Hoor
e Muckeschisserle nur
no känne m'r s Bescht erhoffe

e bìssele nur,
e Spaltele nur
dàss i kànn wìsse, wàs dini Seel bewejt
wàs fer Gewicht uf dinem Harze lejt

lon m'r Tìr e bìssele offe
dàss i versteh, wàs dü sajsch
ob dü trüürsch, ob di frèisch
dàss i kännt rote, wàs dü màchsch

dàss jo kè Wärter verlore gehn
dàss i d'r villicht kännt Àntwort ga
dàss i weiss, wie d'ufgeleijt bìsch
dàss dü mi nìt vergasse hesch

e offeni Tìr ìsch e Weizefald
e zueni Tìr ìsch e Fröj
e offeni Tìr ìsch e Hìmmelszelt
e zueni Tìr ìsch e Plöj

morn wìeder, so wìll i s hoffe
lon m'r die Tìr
zwìsche Dìr un mìr
e Spaltele wenigschtens offe


Maurice Laugner,
ANDLAU

Retour à la liste