Vogel fiks

Télécharger (PDF) : 
Télécharger (MIDI) : 

1) Vogel fiks un Vogel faks
Un a Fink esch ke Spatz
Un a rothaarigs Maidla
Will i net fer mi Schatz.

2) Dü Hundsfutt un dü Spitzbüa,
Un dü Spatzefanger
Dü besch geschtert z’Nacht
Züe mim Schatzala gange

3) I bin nitt binem gsasse,
i bin numme gstande,
I ha der’s net frasse
S’esch noch vor d’r Hand

4) Wenn dü met dim Schatzle
So aügelig wett se
So nimm a Babirle
Un wickel’s deri

5) Un kauf’m a rot Bandle
Und bind as satt züe
So kummt dir ke Fremder
Schmarotzbüa derzüe

Source :
"Chansons Populaires d’Alsace", J-Baptiste Weckerlin, p. 202 (voir la bibliographie)

  Chanson interprétée par Daniel Muringer

Retour à la liste