Sottsch m’r a Schmùtz baschle !

Télécharger (PDF) : 

Sottsch m’r a Schmùtz baschle !
einer wie nìtt glaabt
a fàrwischer Rajeböjeschmùtz
mìt de wàrm Zùng bis àn d’ fiiri Seel
einer wie d’ Zit làche màcht,
oder mool m’r einer a Schmùtz,
schìcksch m’r ne noh
werrùm fìllsch’ne àwer nìtt
a gfìllter Vanillschmùtz
mìt a bìssel Kìrscheschnàpsgeischt
ùn a pikàntes Schmüs-Sàladel
noh hebb di,Maidel,
dànn d’ Ewigkeit ìsch d’ scheenscht Krànket !


Norbert Glady,
LUPSTEIN
 

Retour à la liste