scheepflingsbibble

Wìdder ìsch e Johr erùm
d’ Frìehjohrsblueme blìehje scheen
Àlli wëre làngsàm krùmm
Kenne jo fàscht nìmmi gehn.
Doch dìs àchtefùfzigschte Fescht
Lonn mìr doch nìtt gàr üsfàlle
Denn mìr sìn ìm Strissel Gäscht
Ùn ich hoff es g’fàllt ìn àlle.
Wenn mìr àlli binànd sìnn
Denke mìr àn ùnsri Jùgend
Wie’s so scheen ìsch zellmols g’sìnn
Voller Lehr, Gebett ùn Tùgend,

Ùn oh Wùnder ùff de Stell
Kùmmt dìs Bluet wìdder ìns Wàlle
Wenn mìr ùnsri Mad’moisell’
Àn de Johre rich àn Zàhle
Gràd ùn frìsch, ’s ìsch e Pläsìer
Sehn bi ùns noch präsidiere
Formidable, saawe mìr
Wenn dü dich nìtt làmendìere
Nìmm d’r e Exempel dràn
Wenn verzwifle dü wìtt schùn
Fàng Aerobic dànn àn
Ùn schùn bìsch dü wìdder jùng.
Hoppla Geiss, mìr hàn’s gepàckt,
Fànge jetz glich àn ze dànze
Sìnge duen mìr jetz ìm Tàkt
Alli Aue duen jetz glänze,
Hàlde jetz, oje, oje
Miner Bluetdrùck geht ìn d’ Heh,
Esse ebbs de Mààwe knùrrt
Schìffele oder Poussin
Denn mìr muen bàll wìdder fùrt
Wil es heisst : "Tout a une fin"
Au revoir wenn d’ Blätter fàlle
Fer e Kàffekränzel no
Wenn die Wìnderkeschte knàlle,
No sìn àlli wìdder do.
Dess hofft ùn grìesst èich ààrich nett
Èiri commère
D’ Schnàwwelkätt


Maria Bernard,
STRASBOURG

Retour à la liste