‘s Kornfahrel

Télécharger (PDF) : 

‘s Kornfahrel, dìs kläine Stìckel Vìeh,
Dìs ìsch zuem bedüre
Dann bàll gìbt’s ken’s meh ;
Es hille àlli Büre.

Sini Lescher ìn de Falder
Ware ùnterstìtzt,
Gezählt ùn ùnterhàlte
Es ìsch ken Wìtz.

D’ Büre làche sich hìeh
Dann sie derfe nùmme noch zehle
Wäise, Garscht edder Klee
Dàss ’s Tìerel sich d’ Bàcke kànn fìlle.

’s Kornfarel, dis kläine Stìckel Vìeh,
Dìs ìsch zuem bedüre
Dann bàll gìbt’s ken’s meh ;
Es hille àlli Büre.

Frìehjer het dìs Lùmpevìeh
Àlli Arnt àbg’frasse.
G’hàmschtert hàn se viel ùn meh
So dàss ’s Fald bàll laar ìsch g’sasse.

’s ìsch gejoet wore wie ne Ràtt
Dìs kleine Vielfrààss Tierel,
Awer hitt befehlt de Stààt
Hektàre fréi ze lon fer dìs Miesel.

’s Kornfarel, dìs kläine Stìckel Vìeh,
Kànn jetzt erüss üss sim Loch so fìnschter.
Belohnung fer’s ze fànge gìbt’s nimm meh
Es heisst nahmli hitt : de GROOSS Hàmschter.


Brigitte Antz,
HINDISHEIM

Retour à la liste