S Bàd

Télécharger (PDF) : 
Download: Icône audio binnert_bad.mp3

Wu ìch 5 – 6 Johr àlt gsì bìn han mìr d’heim
kei Bàdzìmmer ghà. Àm Sàmschtig z’Owa
hàt d’ Màma viel heiss Wàsser g’màcht,
ìn dr Kucha, a Bedala uffgstellt un ìch bìn
s’erschta ìn dàs Wanala gsteckt wora.
Àbgseift d’ Hoor gwascht… un üssa. Leider…
Nochhar hàt d’ Màma d’ Tìra züag’màcht,
un àui gebàda. Dr Pàpa ìsch z’letscht drà ku,
do hàn ìch schu làng gschlofa.

Vu Zit zu Zit.

Wenn noch gnüa Gald ìm Portemonnaie gsì
ìsch, sìnn mìr zwei, d’ Màma un ìch,
ìns Schwìmm - un Hàllabàd gànga. «Waga
d’r Süferkeit ». D’ Màma hàt Itrìtt zàhlt,
fer mìch ìsch’s Gratis gsì.

A Fràui hàt uns a gross Bàdzìmmer
ufgmàcht mìtra grossa Wànna dìna,
s Wàsser ìsch wia a Wàsserfall üssagloffa,
dàs hàt mìr gfàlla ! Ìch hà mìch gedummelt,
un bìn ìmmer s erschta drìn gsì, un hàn
gspìelt, d’ Màma à-gsprìtzt, un Walla gmàcht.


A Zitlàng speeter hàt a energischa Hànd
klopft un g’rüefa : « Ìn 5 Minüta mien ìhr
üssa ! - Ja, Ja… - Noch a betzi » hàn ìch
gebattelt, gànz lislig. D’ Màma hàt mìt’m
Kopf ja g’sajt.

Àwer drno hàt’s müessa schnall geh…
Nàtirlig sìnn mìr ìmmer z’spot üssa ku,
d’ Bàdfràui hàt ìmmer g’handelt ! Sìe hàt
g’sajt « Ìhr sìnn ìmmer z’spot, un dàs Kìnd
derf ma nìt ìns Bàd na ». D’ Màma hàt
g’làcht, mankmol hàt sìe ìhra ebbis ìn
d’ Hànd druckt… Do hàt dàs Gschrei sofort
uffgehrt « Merci vielmol » hàt d’ Màma
g’rüefa. Mìr sìnn gànga.

A pààr Monet ìsch dàs so gànga, ìm
Summer sìnn mìr ìn d’ Ill ge bàda, do hàt
niema àn d’ Bàdànstàlt gedankt !

Ìm nachschsta Wìnter hàn ìch dàs àlles
wìdder vergassa kà.

Drno hàt amol a kräftiga Hànd àn
Tìra klopft, wu mìr àm beschta g’spìelt han,
un a lüta Mànnerstìmm hàt g’rüefa
« Kumma sofort üssa ».

Vor d’r Tìra ìsch a stàttlicher, grosser Mànn
g’stànda. Ìch hàn numma si Büch g’sah un
d’guldiga Ühr wu umma gebàmbelt ìsch.

Gànz lüt hàt ar d’ Màma àgschroja « Ìhr
kumma ìmmer z’spot üssem Bàd, dia Fràuia
mien noch putza fer d’r nachschta Gàscht ».

Uff eimol seht ar mìch àm Rockzìpfel vu
d’r Màma hanka, do plàtzt ìhm fàscht
d’r Kràga. « Ìsch dàs èier Kìnd ? Dàs Kìnd
derfa ìhr nìt mìt ìns Bàd na ! Schama ìhr
èich nìt ? Gànz blutt vor èirem Kìnd - Nei,
Herr Dirakter, mi Kìnd derf sina Màma blutt
sah, nur ìhr han schlachta Gedànka ».

Sìe ìsch ìn Fàhrt un schrèit noch lüter àss
ar « D’ Schtàdt Mìlhüsa hàt dia Bäder
g’màcht fer àrma Lit wìe mìr, wenn ìch dàs
ìm « Mìlhüser Tagblatt » verzehl, kàmma ìhr
gros üssa morna Morga ìn d’r Zitung ».
Do ìsch d’r Dirakter gànz bleich wora !
D’ Màma hàt mìch pàckt àm Àrm un ìsch
furtgloffa.

D’r Dirakter hàt uns noch no grüefa mìt’ra
fàscht lisliga Stìmma « Ìch màch nur mina
Àrwet ! »

D’heim àku hàt sìch d’ Màma wìdder beriehwigt
kà.

Mìt’m Bàpa hàt’s derno àui noch Kràch ga…
1932-33 han d’ Fràuia noch nix z’malda kà !

Ìwrigens : D’r Zitungsàrtìkel ìsch hìta noch
gschriwa.

Monique Binnert,
SAINT-LOUIS
 

Retour à la liste