Mini Nahjlàd

Télécharger (PDF) : 

Wànn ich mini Nahjlàd do betrààcht, erìnnere
ich mich àn mini 30 letschte Àrweitsjohre,
dann ich hàb ìme
Grossischtekùrzwàrehàndel g'schàfft,
dìs heisst e "mercerie en gros".
Mir hàn nìt ìn de Litt direkt verkauft,
sondern ìn dene Bandelelaade uf'm Lànd
(sowie d' Geneviève ìn de Wantzenau), ìn de
Krämer ùf'm Marik ùn hauptsächlich in de
Nahjerèie vùn de Spitàler ùn Àltersheim ìm
gànze Frànkrich gelìffert, bis ùf
d' Martinique ùn d' Guadeloupe.
D' Nahjlàd ìsch noch e Erbstìckel vùn
minere Màmme, die hett de Bàbbe fàbriziert
noch vor ìhre Hochzitt, dànn ar ìsch
Mewelschrinner g'sìnn un hett die Làd
àls Gschenk gemàcht.

Jetz welle m'r e mol ninlüeje :
Do sìn drei Schaare, e normàli fer de Stoff
ze schnide, e gànz spìtzigi fer eb's
ùfzetranne ùn e kleini fer de Fàde
àbzeschnide.

De Fìngerhuet derf m'r nìt vergasse sonscht
het m'r d' Fìnger verstupft.
D' Nahjnodle, d' Stopfnodle, d‘ Stìcknodle,
kùrz un làng, dìck un fiin stäcke ìme kleine
Kìssele, es sìn au noch Gùfe mìt fàrwige
Käpfle debie, sogàr noch Sìcherheitsgùfe
vùn verschiedene Greße stäcke drìnne.
Nawem Bandelmeter läjt e Ei üss Holz, die
junge Litt wìsse àllewaj nìmm dàss dìs e
Stopfkuejel ìsch dann hitt ìsch's nìmmi
Mode, wann Strìmpf verìsse sìn no kùmme
sìe ìn de Dreckeimer ! do brücht m'r ken
Stopfgàrn meh !
In'r durichsìchtige Tütt sìn àlli Sorte Knäpf,
kleini un greßeri, wissi un àllerlei Fàrwe.
Au Drùckknäpfle sìnn ìme kleine Laadel un
"Pàtantknäpf" fer die wie kenn Nodel
infaadle kenne un nìt wìsse wie m'r e Knopf
ànnahjt. No klopft m’r mìm Hàmmer drùf un
schùn ìsch's gschahn.
Fer die Knäpf brücht m'r no àlli Sorte Fàde,
e dìnner fer's Hamderknäpfel un e stärickere
fer de Hosseknopf. Es ìsch au noch e

Rällele Häftfàde drìnne fer e Säum ze
häfte. De Nahjfàde brücht m'r zum infàsse,
saime un àllerhànd Nahjàrweite.
Wìsse ìhr wàs e "Stoßbandel" ìsch ?
Mìt dem Bànd duet m'r d' Herrehosse
verstärike, dàss sie unte uf de Schüehj nìtt
so schnell üssrisse.
Ripsbànd un Siederipsbànd wie m'r "Grosgrain"
nanne wùrd àn d' Hùftwitte
ìn d' Jüpp genahjt fer e bessere Hàlt.
Wenn ìn de Unterhosse s Gùmmibànd
verzöje ìsch, no wùrd e frischer Làstig mìt
de Sìcherheitssgùff dürichgezöje.
Haftle vùn verschiedene Greße kann m'r
brüche fer d' Brùschthàlter, fer d' Jüppe un
au fer d' Vorhäng.
E Schniderkrid kànn e Mol neetig sìn fer
e Säum ànzezeiche vor es m'r n' duet häfte.
Do sìn jetz e gànzer Hüffe Bandele :
Nylonbandele, Satinbandele, Sàmetbandele,
Faveurbandele ìn àlle Fàrwe un verschìedene
Màß.

Bandel mìt'em Nàmme drowe fer ìn
d' Kleider ze nahje brücht m'r hauptsächlich
fer ìn's Àltersheim odder fer d' Maidle
un Bìewle ìm Kìndergàrte.
Rissverschluss fer Hosseschlìtz un Anorake
sìn au nìtzli, dann wànn dìs Tirettle nìmmi
fünktioniert no wìrft m'r nit gràd d' Hosse
ewäg un käuft nèiji !
Ìn dem Krìmpelkäschtel fìnd m'r au Klaple
fer d' Hossetrajer wenn sie nìmme hewe
welle, e Ersàtz fer Hossesàck, wànn der
e Loch het un au noch so kleini
Klaabbandele mìt Batman, Zorro odder
ànderi Bìlder fer ìn de Kìnderhosse e Loch
züzeflìcke. Die kànn m'r gràd mìt'em
Biejliese ufklawe.
Hitt ìn dere moderne Walt het m'r
Klettverschlüss, dìs heisst "Velcro", wànn
m'r ken Knopfloch màche kànn, no brücht
m'r au ken Knopf ànzenahje, dann üf eini
Sitt kùmmt ’s rüche Teil un üf d' ànder Sitt
’s weiche Teil un schùn hebt àlles zàmme !

Ìsch dìss nìt e „Caverne d'Ali Baba“
so e Nahjlàd !!!

Die Nahjlàd ìsch fer mich wartvoll mìt soviel
koschtbàri Sàche, dann mànches Mol süech
ich ebs fer so kleini Repàràtüre àn eijere
Reckle, Gilet, Hosse odder Jüppe, dann au
fer d' “Résidents vom Tilleul“ brücht m'r die
Nahjlàd !

Clémence Blanck,
LA WANTZENAU
 

Retour à la liste