Jungs Bürschtel

Télécharger (PDF) : 
Télécharger (MIDI) : 

NotesEcoutez ci-contre l’interprétation par Daniel Muringer
(en savoir plus sur Daniel MURINGER)

Ich bin e jungs Bürschtel, dass’s weni so gibt,
Bald iss ich, bald trink ich, bald bin ich verliebt,
Zum Tanze bin ich auch stets immer bereit,
Vertreibe den Mädchen mit Walzern die Zeit.
Tra, tralalala, etc.

St. Pilt 1880

Traduction en alsacien et strophes additionnelles: Daniel MURINGER (tous droits réservés)

1) Ich bin a jungs Birschtla dass’s wenig so gett
Boll ess i boll trink i boll ben i verliabt
Zum tanza mach i stets oï immer met
Vertrib da Maidla met Walzer de Zitt

2) Ich sitz am a Tisch nur met luschtiga Litt
Un han oï instandig a güet Appetit
Es gschmeckt eim viel besser zur jeder Zitt
Wenn andra zahla so koschtet’s mer nit

3) Un han i güet g’assa bikumm i oï Durscht
No han i fer Bier oder Wi richtig gluscht
So brial i zum Wirt: Was esch denn das?
Mi Bacher esch laar, hasch dü nit meh im Fass?

4) Ja esch ma wohl bsoffa so wird alles scheen
Triabsal werschwindet un d’Sorga vergehn
Un jetz wara pletzlig d’Maidla so flott
Ich weiss nemm well’s ass i am liabschta wott

Source :
"Das Volkslied im Elsass", Joseph Lefftz, vol. 3, VII p. 223 (voir la bibliogrpahie)

Retour à la liste