Grossmüater’s Vertel

Weisch dü noch wàs a Vertel gsì ìsch ?
A Kuchaschurz ìn Grossmüaters Zitt ;
Dank zruck wu da noch a Kìnd gsì bìsch
Ìch erìnner mi noch, ‚s lìgt zwàr schu witt.

Da Schurz, umgebunda schu friahj àm
Morga
Ìsch igsetzt wora fer hundert Funktiona.
Zum erschta hàt ’r nàtirlig miassa sorga
Dàss ’r dr Rock drunter düat schoona.

Beida untera Zìpfel amol zammagràfft
Feschtg’hàlta mìt e’ra einziga Hànd
Dàs hàt ergah a Tascha so fàwelhàft
Wu da hàsch känna fülla mìt Àllerhànd.
Üss’m Gartla brìngt ’s Miaterla heim
Suppagrians, Bohna, noch viel ander Gmias
Zammaglasa wara unter da Obschtbaïm
Pflüma, Zwatschga, àlles so zuckersias.

Fer d’ Hiahner lìga ìm Schurz bereit
Kernla vu Weiza un Walschkorn
melangiart
Sìn dia drno ìm Hiahnerhof üssgstraït
Wara d’frìschglegta Eier rapatriart.

Üss’m Kaller hàt d’ Grossmüater uffabrocht
Igweckelt ìn a pààr àlta Tàgblättla
Fer dàss d’ Suppa uf’m Hard widderscht
kocht :
Holzschittla un sogàr noch Brikettla.

Kumfitür, Hardäpfel, Gallriawla, Krütt
Àlles hàt dàs Vertel trànsportiart
Da gràuigstreifta Stoff geht nìt kàpütt
Solid hàt me na speziell üssgschwàsiart.

s Vertel ersetzt ’s Bischalla àm Hard
Pfànnla wara grutscht, Hafala uffgedeckt
Üss’m Schìffla wìrd s heissa Wàsser glahrt
Üss’m Bàchofa holt’s Küacha un Waja
direkt.

s Biawala hàt ìm Nasla grutzt !
s Maidala hilt ìn ìhrem Schooss !
Mìt’m Vertel wìrd nìt nur s
Rutznasla putzt

Oï d’ Trana àbgwìscht, wàs ìsch denn do los !

Pfifft amol a kàlter Wìnd
Sorgt ’s Vertel fer d’ Arm izwìckla
Un àls Stàuiblumpa funktioniart’s gànz
gschwìnd
Hàt sìch a Visita unverhofft loh blìcka.

Wer kàt hìttzutàgs noch erfìnda
A Gegastànd wu so n’a Vertel ersetzt ?
Ja, hìt düat so làngsàm verschwìnda
Wàs ma gescht noch hoch hàt gschätzt.

Gérard Kentzinger,
PFASTATT
 

Retour à la liste