Firowe

Télécharger (PDF) : 
Télécharger (MIDI) : 
Download: Icône audio firowe.mp3

Firowe, D’Glock îsch drowe,
D’kleini Kînder ässë z’owe,
S’Brod lîegt im Kaschtä,
D’alte Litt miän faschtä,
D’r Wi lîegt im Käller,
Alles schener Muschgä däller.

Source :
"Chansons Populaires d’Alsace", J-Baptiste Weckerlin, p. 117 (voir la bibliographie)

Retour à la liste