E rond-point ìsch ebs…

Télécharger (PDF) : 
Download: Icône audio huser_rond.mp3

E Rond-point ìsch emol ebs ànderes
M’r wàrt nìt ùmeschùnscht weil d’ Ampel rot
ìsch
M’r brücht nìt ze wìsse wo lìnks ùn rechts
ìsch
Àm Stop fer d’ Kàtz ze hàlte ìsch gfährlich
D’ gràd Strooss ìsch jo so làngwilich

E Rond-point ìsch ebs pràktisches
Wenn m’r ùmkehre mùss so schnell wie mejlich
Weil ’s Bejeliise nìt üsg’schàlte ìsch
Wenn m’r de Kuche ìm Bàckofe vergesse het
« Autobàhn oder Nationale ? » noch nìt ìwerlejt
het

E Rond-point ìsch ebs scheens
M’r kànn’s jo mìt àllem zìere
Räwe, Hopfe, nix kànn ùns blàmiere
Fréiheitstàtüt, Betschderfer Töpf
’s muss d’ Visitekàrt sìn vù’me Dorf

E Rond-point ìsch ebs diires
Dìs koscht schùn e pààr Millione

Àwer fer dìs gìbt’s jo d’ Sübventione
’s ìsch jo fer ’s Wohl vum Volik
Iwerhaupt nìx ze tüen mìt Politik

E Rond-point ìsch ebs sicheres
De Herr Maire het gsaat ’s isch d’ bescht
Leesung
Schùnsch gibt’s e Strich dùrch d’ Rechnùng
Fer d’ Ràser wìll er ken Veràntwortùng
Àwer de Sous-préfet fer d’ Inwéihjùng

E so e Rond-point ìsch jetzt au ìn minem
Gàrte
Ich bìn ùmgezöjje ùn wohn zitter hìntenüss
Bàrrikadìert ìme gepolschterte Minibüs
Denn àm e scheene Daa fàhrt einer gràd üss
Ùn làndet direkt ìn minem Hüss


Geneviève Huser,
LOHR

Retour à la liste