E kàlti Hànd

Télécharger (PDF) : 

Ìwwerem Fald lìjjt e Riffe
Drùf schàfft e Brùder ùnschùldich wiss.
E kàlti Hànd hàt ’s Masser g’schlìffe,
Rot sprìtzt ’s Blùt ùn dampft ìm Iss.
Kànnsch dü mérdere ùhne Liide,
Ùhne dàss dich ’s Gewìsse steert,
Kàltblùtich de Hàls àbschniide?
Kain, wer hàt dich ’s Teete gelehrt?

Ìwwer de Walt lìjjt e Riffe,
Drùf kampft e Sohn ùnschùldich wiss.
E kàlti Hànd hàt ’s Masser g’schlìffe,
Rot sprìtzt ’s Blùt ùn dampft ìm Iss.
Kànnsch dü opfere ùhne Liide,
Ùhne dàss dich ’s Gewìsse steert, Kàltblùtich de Hàls àbschniide?
Àbràhàm, wer hàt dich ’s Teete gelehrt?

Ìwwerem Hìmmel lìjjt e Riffe,
Drùnter hofft e Glaawe ùnschùldich wiss.
E kàlti Hànd hàt ’s Masser g’schlìffe,
Rot sprìtzt ’s Blùt ùn dampft ìm Iss.
Kànnsch dü namme ùhne Liide,
Ùhne dàss dich ’s Gewìsse steert, Kàltblùtich de Hàls àbschniide?
Gott, wer hàt dich ’s Teete gelehrt?

Charles Attali
LEMBACH

Retour à la liste