D’Fàmìlia

Télécharger (PDF) : 

Ìch hà mini Sprauch garn, wìl’s d’Sprauch von minera Fàmìlia ìsch.
Ìch hà ’s Elsasserditsch garn, wìl’s mì àn mini Großeltera erìnnert.
Ìch red mìt ìhna numa Elsassisch. Ùn mer sìnga un bàbbla mìtanànger.

Ìch dank àn mini Pappa un Mamma. Es ìsch wìchtig fer mì, àss ìch mini Liabi fer sìe numa üf Elsassisch chà sàga.
Wenn ìch ’s elsassischa Wort „assa“ heer, dank ìch àn d’Fàmìlia un ’s màcht mìr vìl Freid.
Wenn ìch ’s Wort „Chnäpflé“ heer, dank ìch àn d’güati Chnäpflé, wo d’Mamma gmàcht het.

Ìch sàg vìl Sàcha numa üf Elsassisch, wia zum Beispìl „mi Schatzalé“, wìl ìch’s ìmmer von miner Großmüater gheert hà.
Mi Sprauch ìsch wìchtig fer mì, wìl ìch mìt älteri Lit rede chà.

Elèves de 4e-3e option LCR du Collège des Trois Pays
HEGENHEIM

Retour à la liste