A Tropfe roti Tìnte

Télécharger (PDF) : 

A Tropfe roti Tìnte
Gìtt a Wollick ì’ma Glàs Wàsser
A Wollick, a Dàmpf
A Stùrm, a Kàmpf
A Fiir, a Brànd

A Tropfe roti Tìnte
Màcht a Klecks ùf 'me wisse Blàtt
Geplàtzt
Versprìtzt
Verìsse
Verblüet

A Tropfe roti Tìnte
Ìsch a tiaf Loch ìm Harz
A Quall
A Flùss
A Meer
Vùn Schmarz

Ùn waje dëm Tropfe Tìnte
Verschläuje doch àlli Flìnte !


Maurice Laugner,
ANDLAU

Retour à la liste