Ùnseri Sproch

Herunterladen (PDF) : 

Ùf ùnsere Welt gìt’s gàr viel Sproche
m’r reddt wie m’r’s gelehrt hàt ìn jùnge Johre

Ùn d’Elsässer wie ’ne de Schnàwel gewàchst ìsch
während ìm Schàffe, ùn bim Esse àm Tìsch

Die ìm Krùmme Elsàss viellicht nìt so bekànnt
àwer m’r verstehn doch ànànd

Ob dìs de Lothrìnger gfàllt odder nìt
mìr sìn àwer ënig mìt àlle Litt

Ìm Lothrìnge sìn aa mehreri Sproche bekànnt
mànchi redde Platt, ìm Saargemìnner Lànd

Ob’s d’Owerländer, odder d’Ùnterländer sìn
redde d’Sproch wie ìn de Kìnderkütsch drìn

Nooch’ìm Krìej: parlez français c’est chic
doch d’Mùttersproch nìt vergesse mìt de Zitt

Ìn Peterschbàch, noh’me Gewìtterraje
dù se ìm Hoft süwer faje

Ìn Wisslìnge dùn se süwer fëje
noh’me Gewìtterrëje

Wàs bi ùns d’Maide màche
sìn dort de Mäde ìhri Sàche

Bi mìr gìt’s Konfitüre ùf’s Bùtterbrot
d’Làhrer saawe, Schleckel màcht aa d’Bàcke rot

Bi ùns ìsch de Herbscht Nëwel bekànnt
ìn Dossùme hàn se Nawel ìm Lànd

Ìm coiffeur-salon dùt de coiffeur aa ràsìere
ùf’ìm Dorf dùt dìs de Bàrìkes ràngìere

Mànchi dùn zù de sabots aa Holzschuh saawe
ùn mìr dùn àn de Fìess Klùmpe traawe

Mànchi dùn ìn de Pantoffel erùm tàpe
bi ùns màcht dìs de Bàbbe ìn de Schlàppe

Bi ùns ìsch e Mülwerfer ìm Gàrte drìn
ìn Hàrschkìrche dùt dìs e Molgùrme sìn

E Drackwatter mìtte ìm Sùmmer drìn
e Dreckwetter dùt aa nìt besser sìn

Ob dìs àm Maandi odder Zischdi dùt sìn
dùt’s bi ùns àm Mëëndàà odder Dìenschdàà sìn

D’Làtze-Büüre sìn mìt’ìm Ross ìm Fald drìn
ùnseri Büüre fàhre mìt’ìm Përd ìn’s Feld enìn

Zalli hàn äu Söie mìt Spack dràn
àn ùnsere Söwe ìsch Speck dràn

Pomme de terre, àls Ardäpfel bekànnt
ìsch e Grùmbìr ìn ùnserem Lànd

Mànchi màche Galrìewle ìn de Gàrte enìn
ùn mìr hàn Wùrzle ìm Gàrte drìn

Mànchi laufe mìt de Schüfel odder Spàte erùm
mìr màche mìt de Schüwel de Gàrte erùm

Màncherorts gìt’s Knewli wùnderscheen
mìr hàn Knowloch, dìs dùt m’r aa verstehn

Ob m’r jetzt d’Strooss faje, odder ìm Gàrte säie
odder mahje, wenn’s aa dùt rëje

Ob m’r jetzt Platt redde odder Plàtt
jedem Mensch gfàllt sini Kapp, ùn mìr mini Kàpp.

Louis Zimmermann
PETERSBACH

Zurück zur Liste