Spotjohr ùff’m Hüssberjer Bùckel

Herunterladen (PDF) : 

Kàhl ìsch’s worre ùff de Felder,
Groossi Màschine hànn’s Welschkorn gemähjt,
Schàre von Kràbberhändle ùm d’Kernle
Ùn ’s Misele stibitzt schnell wàs sie ìwri gelonn.

Spìnnhùddle bàmble zwìsche de-n-Äschtle,
Àschterle stippre sich gejje de Wìnd,
Roti Beerele gickle üss de Hecke,
Vergesseni Triwel traime stìll vor sich hër.

E einsàmer Sperwer kreist hoch ìn de Lùft,
D’Baim hànn schùn ìhri Herbschtkleider àn,
Es schmeckt nooch Rauch, nooch Moder, nooch versteckelte Schwämmle,
Nooch verfülte Quetschle wo keiner gewellt.

E Häsele flìtzt schnell àn de Fùrich entlàng,
E gröiblöier Schleier ùmàrmt d’gànz Nàtür,
E stìlles Heimweh erwàcht ìn de Herze:
Bàl steht Wihnàchte vor de Tìr !

Florence Herr
MUNDOLSHEIM

Zurück zur Liste