Schlof, Kindele, schlof

1) Schlof, Kindele, Schlof
D’r Vater hiatet d’Schof
D’Müeter schettelt s’Baimala
Derab keia siass Traimala
Schlof, Kindele, Schlof
 
2) Schlof, Kindele, Schlof
Am Hemmel gehn dia Schof
D’Schtarna senn d’Lammala
Un d’r Mond esch s’Schaferla
Schlof, Kindele, Schlof
 
3) Schlof, Kindele, Schlof
Un brial net wia dia Schof
Sunscht kummt em Schafer si Hendala
Un bisst mi beeses Kindala
Schlof, Kindele, Schlof

4) Schlof, Kindele, schlof
Gang furt un hiat d’Schof
Gang furt dü schwarzes Hendala
Un weck mer net mi Kindala
Schlof, Kindele, Schlof
 
5) Schlof, Kindele, Schlof
D’Müater hiatet d’Schof
D’r  Vater esch en Pomeland
Pomeland esch ganz abgebrannt
Schlof, Kindele, Schlof

Mulhouse 1956

Source :
Collectage Géranium

Notes  Chanson interprétée par Jean-Pierre Albrecht

Zurück zur Liste