Mìldi Hànd un liawer Blìck…

Herunterladen (PDF) : 

Gànz gràziös hàt e àlti Dàma ìhra Hüet
Àbzoga un hàt ìhn sorgfàltig ghebbt àm
Rànd,
Hàt derbi ìhri wissi Hoor wia ma so tüet
So uffeszüe gschowa mìt ìhra lìnka Hànd…

D’ Àuiga sìn so dursìchtig hall un hìmmelblàui,
Kei einziger Schàtta so trürig oder triab
Ewer ìhrem Gsìcht, sie ìsch noch e scheeni
Fràui
Mìt gànz fiini Fàlta wu’s Liacht verwìscht so
liab…

Sie hàt jetz e Büech uf ìhri Knie ufgschlàga
Un sìnkt derbi vertiaft ìhra hallblàuia Blìck
Hàt so e liab Lachla ohna ebbis z’sàga,
Mr erkennt ebbis wia e Zeicha vu Glìck…


Alain Paulus,
SAINTE-MARIE-AUX-MINES
(dialecte de Altkirch)

Zurück zur Liste