De Süpporter

Herunterladen (PDF) : 

Mìr hàn ìm Ort
E großer Match
In einem Wort
E Hàndbàllmatch

E Spiel mìt Kràft
Ìsch do ìm Ziel
Hìtt Owe màcht’s
Im Derbyspiel

E voller Sààl
Kànnsch küm noch gehn
Do hesch ken Wàhl
Müesch einfàch stehn

Geklemmt jedoch
Wie so’ne Ei
Vor mìr sìtzt noch
D’ Süpporterreih

Wàs sìn die lütt
Mìt ìhre Ratsch
Do gehsch kapütt
Noch vor’m Match

Genau ùm Zitt
E Pfiff ìm Sààl
D’ Süpporterlitt
Stehn ùf brütàl

Do flìejt e Hànd
Züe mìr ìns Gsìcht
Ich hàb do gschwànkt
So bìssel licht

Nìt gern gemàcht
Saat einer mìr
Ùn hett gelàcht
So ràffinìert

Ich hàb nix gsaat
Hàb àbgelenkt
Där Pfohl ìsch daab
Hàb ich gìdenkt

Ìm Match vùm Sààl
Gehts rùf ùn nàb
Fer de Pokàl
Wùrd keiner schlàpp

Jetzt kejt e Gool
So zwifelhàft
Där dàbisch Pfohl
Het’s nìt verkràft

Där het do gschùft
Wie so Kosàck
Schlaat mir ùf d’ Brùscht
Mein lìewer Fràck

No het’s gelàngt
Fer mini Kàpp
Hàb do gezànkt
Un bìn dàn àb

Vùm Match nix ghett
Às nùmme Box
Bìn heim ìns Bett
Waje däm Ochs


Roland Kieffer,
REICHSTETT

Zurück zur Liste