Ich bìn’s dr luschtig Malkersbüa

1) Ich bìn’s dr luschtig Malkersbüa
Uff dana Barri geht’s mr wohl
Kas un Butter han i ganüa
Wia as sìì soll

Refrain :
Drum lian uns Malker sìnga
Wenn die Trìnkla klìnga
Un ds griana Gràs wohl uff dana Barri steht
Wenn die Kiaiher wäida
Hät dr Malker Fräida Hola luschtig trio he.

2) Wenn gakast gabuttert un gabraggelt ìsch
Geh m’r zà de Kiehj uff d’r Weid
Setze uns ìn d’s Gabésch
Dàs ìsch unseri Freid
Refrain

3) Min Schatzle kommt àlle Woch
D’r Vàter ìsch jo bees ganüe
Dàss ìch’m Butterbraggler màch
Un Nüdler dezüe !
Refrain

4) Als ìch vàm Bargle komm
Sàjt mìr min Schatzle gschwìnd
Wàs ìch ermalkert hàb
Ìsch a klein’s Kìnd
Refrain

5) O dü trüriger Méchelsdàj
Triebsch die Malker và de Bari rà
Kas un Butter mien m’r vergasse
Krüt un Rüewe mien m’r frasse
Refrain

Source :
"La chanson marcaire dans la vallée de Munster" , p. 75  (voir la bibliographie)

Zurück zur Liste