As ìsch a Beck uff Matzeràl

Catégorie:

Herunterladen (PDF) : 
Herunterladen (MIDI) : 

1) As ìsch a Beck uff Matzeràl
Jupaï di haï da
Ar ìsch bakànnt ìm gànza Tàl
Jupaï di haï da
Un hìnta drà ìsch nà a Mehl
Wenn mr güati Kléia wìll
Refrain : jupaï di jupaï da jupaï di paï di paï da, jupaï di jupaï da jupaï di paï da!

2) Dritze Hiehner un a Hàhn
Jupaï di haï da
Ìsch dàss nét a richer Mà
Jupaï di haï da
Ar hàt drei Meidler natt un scheen
Wo zwei devà zàm Pfàrrer gehn
Refrain

3) Àm Morje wenn d’r Dàj erbleicht
...
D’no steht d’r Beck oi schon ìm Teig
...
Ar màcht a Hìmmel grüesses Fîr
Àm Séwe schiesst’r oi schon î
Refrain

4) Àm Nine schiesst’r wéder üss
...
Potz wie sahn die Wecke üss
...
Brün ganüe un éwerracht
D’no sàjt d’r Beck zà sinem Knacht
Refrain

5) Jetz spannsch m’r nà d’r Wàje î
...
Un làdsch m’r và dane Wecke ni
...
Un sìn se hét o nìt so grüess
Ìn Mìttlàch bréngsch se doch schon lüess
Refrain

6) As kommt a Mànn a héngene rüss
...
Un gückt’m siner Wàje üss
...
Ar sàjt: kehr um dü dummer Dolle
Ìn Mìttlàch han m’r oi so knolle!!
Refrain

Source :
« La chanson marcaire dans la vallée de Munster » , p. 79
collectage Gérard LESER et Eugène MAEGEY
(voir la bibliographie)

Zurück zur Liste