Granzganger

Herunterladen (PDF) : 

Ich bìn einer vùn d'r Granz
Granzganger
vùn hìwe nooch drìwe
vùn ànne ùn zruck
ìwer d' Brùck
wie e Brùck
fer d' Lit vùn do ùn vùn dort
dàss sìe andli
zàmme lawe
zuem zàmmeschàffe
zuem zàmmewàchse
zuem zàmme sìn
mitenànder
d' salb Lùft inschnüfe
de salwe Win ùftìsche
àm salwe Wàsser sich erfrìsche
’s salwe Brot ùnternànder teile
ìn d'r salwe Sonn ìhri Wùnde heile
ùn trotzdam
ùn trotz àllem güede Gemàchs ùn Geredds
bliwe Granze
drèifàrwigi Schrànke
trikolorer Stàcheldroht
Granzganger
zwìsche Harz ùn Kopf
zwìsche Gfühl ùn Vernùnft

ich lab àn 're Granz entlàng
ùf 'me schmàle Streife Lànd
àlltajligs Ìrre
zwìsche Felse ùn Sùmpf
zwìsche Ìwerzejjùng ùn Zwiefel
zwìsche bstìmmt ùn villicht
zwìsche àui ùn àui nìt
zwìsche geschter ùn hit
ùn hit ùn morn

ich ìrr àn minem Waj entlàng
ìn dare gschankte Zit
küm e Äujesblìck
so àn d'r Granz
zwìsche Anfàng ùn And
vùn minere Reis

Wo ìsch àwer d' Granz
zwìsche wìsse ùn nìtwìsse
zwische Sìnn ùn Unsìnn
zwìsche Realität ùn Traum
zwìsche dam wo noch ìsch
ùn dam wo schùn wùrd
Ich süech d' Granz
zwìsche hà ùn sìn
zwìsche sìn un ware
ich süech d'r Dàmm
vùn dam wo ùns trannt
ùn ùns trotzdam
ùn dodùrich
verbìndt

ich geh miner Waj
entlàng vùn d'r Granz
zwìsche Dichtùng ùn Wohrheit
zwìsche dam wo n i dank
ùn dam wo n i weiss
ùn dam wo n i sàj
zwìsche Wort ùn Tàt 

ich hùmpel herùm
entlàng vùn d'r Granz
zwìsche Gfàhr ùn Sìcherheit
zwìsche Hoffnùng ùn Verzwiiflùng
zwische Müet ùn Resignàtion
an d'r Grànz entlàng
zwìsche Frèiheit ùn Zwàng

min Traime allein
màcht d' Granze verschwìnde
ward dort villicht
miner Waj ze fìnde ?

Maurice Laugner,
ANDLAU

Zurück zur Liste