D’Kohlebrenner (1)

Jetz müess ’s Röiholz Brennholz wëre
D’Kohlebrenner kenne dìs güet erkläre
Gspàlte, gstàppelt ùn e Àrt züem Zìere
Züem Letscht müess d’Lùft rùndùm cirkülìere

Meteo düet de drìtte Prozess ìwernemme
De Technik müess d’Sippschàft güet kenne
Ìme Hàlbjohr sìnn mr so witt bereit
Fer de Kohlehüffe ùffstelle ìn Heiterkeit

Àkt eins vom Ùffböie ìsch de Plàtzzeiche
Genau messe helft ’s Zìel besser ze erreiche
Mìtte ìm Hüffe, ’s Kàmin, dréi Pféschte
Fer e güets Resültàt ìsch dìs ’s Beschte

’s Holz ùm Stànge gstellt nooch de Norm
Schon bekommt de Hüffe sini Form
E zweiti Schìcht ùff d’erscht ùffgstàppelt
Gschàfft wìrd ùn nìt gebàbbelt

Rùnd ùm’s Kàmin entsteht e Kreis üss Holz
Do drùff sìnn d’Befehlsempfänger sehr stolz
Licht züem Zülüeje, schwër ìsch d’Üssfìehrùng
Àlles wìrd bedeckt, brücht kenn Zìerùng

De Kohlehüffe ìsch jetz so witt bereit
Es fëhlt àwer noch e wìchtichi Kleinichkeit
Wàse bekommt jetz dìs Meischterstìckel
Dìs sogenennte Rauchdàch dìent àls Deckel

Vom Wàld wìrd fàscht àlles benùtzt
Blätter ìwer’s Owerteil fer de Schùtz
Sànd ìwer de Holzhüffe dìent àls Dìchtùng
De Schùtzmàntel hàlt de Prozess ìn Schwùng

Joseph Burckel
BISCHWILLER

Zurück zur Liste