Canada

Herunterladen (PDF) : 

Ich kànn nìmeh, ich hàb Weh àn de Weh,
Ich hàb Heimweh nooch Friir
Hoffe ìsch mer zue tiir
Allein ùf’em Kànàpee.
Nà, hàlt Àdjé!

Wàs ìsch eigentlich pàssìert?
„Ai sie sìn àlt worre vùm Wàrte, Mam’ Düseflìejer.
Bàll wëre-n-er àchtzich!“

Ja, ich bìn gros worre vùm vìele Rëje,
Ich wìll nìmeh wittersch wàchse,
Ich wott ìn de Mama zerùck ùnter de Rock.
Àwer àlli de Màdàmme ùm mich erùm hàn gsajt :
D’Mama wohnt jetzt ìm Canada!

Ja Mama, schrib mer doch, ’ch hàb so làngi Zitt,
Dìs Zìmmer ìsch vìel ze eng fer mini Traim,
De Màdàmme duen mer se verklemme hìnter de Tìr,
Ich wùrr do gstrählt ùn gfìetert,
gelìpft ùn wìdder ànnegelajt,
Àwer ich verhùnger nooch Wérter
Ich verdùrscht nooch Wohret!

„Madame Düseflìejer, ìhr därfe doch nìt ìn d’Heh!
Àchtùng, làngsàm, bliin Sie nùmme sìtze!
Madame Düseflìejer, dìs kénne-n-er doch nìmeh!“

No schlùck i hàlt wìdder nàb.
Ich bìn’s jetzt gewehnt.
Àwer duen jo nix veroote denne Màdàmme,
denn ich hàb ne nix gsajt devùn
dàss Dü mich àm Sàmschdaj Mìddaj
nooch’em Esse àbholsch, Mama,
fer mìt dìr ùf de Canada!

Barbara Stern
ALTECKENDORF

Zurück zur Liste