Àlles ìsch verganglich

Herunterladen (PDF) : 

Nooch’em zwëite Waltkrìej hàn d’Litt ùf’em Lànd noch éfters Hoftnamme ghett. Mànichmol het de Beruef, odder d’Hoorfàrb, odder d’Gstàlt vùm Ëijetìmer e Roll debi gspìelt. ’s Wajlüis: do het de Vorfàhre Lüi (Louis) ghëisse ùn het àm Stroosseböi gschàfft. D’Buechbìngers Yvette, zuem Bëispìel, het e Bàbbe ghett, wie Buechbìnger vùn Beruef gewann ìsch, ùn sini Noochkùmme, ’s Yvette het e Pàpier- ùn Zittùngshàndlùng wittersch gfìhrt. ’s Bìrnejerje (de Jerri, dìs ìsch de Georges) het frìhjer bi de Litt Bùrne gedùlwe. Mini Groosseltere sìn ’s Arbsewewwers gewann, hàn àwer Hàtt ghëisse! Worùm?

De Bàbbe vùn minere Groossmàmme ìsch vùn Beruef Wewwer gewann. Ìm Sùmmer, wann ùf’em Fald ùn ìn de Garte d’Arbse gezopft sìn worre, hàn samtlichi Büre se bim Ürgroossbàbbe àbgelìffert. Der het se denoh mìt de Fuehr (mìt eme Rossgspànn) ùf Schìllige zuem Ùngemàch gebroocht. De Ürgroossbàbbe het ìmmer vìel Gspàss àn denne Stroossbùrjer Rëise ghett.

Ar het vìel Litt getroffe, ùn àls ëëns mìt’ne getrùnke. Mini Ürgroossmàmme, mìt eme lichte Vorwùrf ìn de Stìmm, het àls gsoet: „Guet, dàss de Schìmmel de Waj guet kannt, so brìngt ar de Vàtter ìmmer wìdder guet hëëm!“
Mini Groossmàmme ìsch Waschere ùn Bìjlere gewann, mr het se ìmmer ’s Arbsewewwers Kathel genannt. ’s Arbsewewwers Hüss ìsch hitzedoes verkäuft ùn nùmme d’àlte Bruemther wìsse noch wo ’s Arbsewewwers Hüss steht!
So ìsch’s hàlt, àlles ìsch verganglich!

Ruth Segnitz
BRUMATH

Zurück zur Liste